Photobucket
 
 
     5 ส.ค. - 30 ก.ย. 56  15 ต.ค. 56 - ส่งตัวละครเมืองตะวันออก
                                 - ส่งตัวละครเมืองตะวันตก
 
     15 ต.ค. 56 เวลา 00.00 - ปิดรับสมัครตัวละคร
 
     15 ก.ย. - 31 ต.ค. - เทศกาลบุปผาราตรี
 
     25 พ.ย. - 5 ธ.ค. - เทศกาลบูชาจันทร์คล้อย
 
     20 ธ.ค. - 4 ม.ค. - เทศกาลปีใหม่ 
 
 
 
Tags: esm 0 Comments